picture curtain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture curtain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture curtain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture curtain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture curtain

    * kỹ thuật

    màn hình