picture content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture content

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nội dung hình ảnh