picture match nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture match nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture match giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture match.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture match

    * kỹ thuật

    sự làm khớp ảnh

    sự làm thích ứng ảnh