picture box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture box

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hộp hình