picture definition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture definition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture definition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture definition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture definition

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độ nét của hình