packing strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing strip

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khe hở cần chêm kín

    vai nắp bích