packing bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing bolt

    * kỹ thuật

    bulông siết

    bulông xiết chặt