packing clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing clause

    * kinh tế

    điều khoản đóng bao bì