packing charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing charge

    * kinh tế

    phí đóng bao bì