packing spout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing spout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing spout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing spout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing spout

    * kinh tế

    ống nạp liệu