packing piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing piece

    * kỹ thuật

    miếng gỗ chèn

    cơ khí & công trình:

    đệm chi tiết trung gian