packing crate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing crate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing crate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing crate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing crate

    * kinh tế

    giỏ đựng hàng