packing board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing board

    * kinh tế

    bìa cứng để bao gói