packing paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing paper

    * kinh tế

    giấy bao bì, giấy hàng

    * kỹ thuật

    giấy gói