packing press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing press

    * kinh tế

    máy đóng gói