packing-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing-paper.

Từ điển Anh Việt

  • packing-paper

    /'pækiɳ,peipə/

    * danh từ

    giấy gói hàng