packing-block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing-block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing-block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing-block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing-block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gối đệm