packing lot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing lot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing lot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing lot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing lot

    * kỹ thuật

    chỗ đỗ ô tô

    trạm dừng xe