packing bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing bag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing bag

    * kinh tế

    túi bao bì