packing sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing sheet

    * kinh tế

    giấy gói

    vải để gói