packing-sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing-sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing-sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing-sheet.

Từ điển Anh Việt

  • packing-sheet

    /'pækiɳʃi:t/

    * danh từ

    vải gói hàng

    (y học) vải ướt (để) làm khăn đắp, vải ướt (để) làm mền cuốn