packing brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch ô