packing-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing-box.

Từ điển Anh Việt

  • packing-box

    danh từ

    hòm chở hàng hoá