packing block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing block

    * kỹ thuật

    máy đầm

    xây dựng:

    máy lèn chặt