packing stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing stick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing stick

    * kỹ thuật

    gậy nhồi

    que lèn