packing lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing lathe

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lớp đệm kín