packing extra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing extra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing extra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing extra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing extra

    * kinh tế

    phí bao bì tính riêng (do bên mua chịu)