packing-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing-house.

Từ điển Anh Việt

  • packing-house

    * danh từ

    nhà làm và đóng gói đồ hộp; thịt hộp