packing canvas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing canvas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing canvas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing canvas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing canvas

    * kinh tế

    vải bao bì