packing industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing industry

    * kinh tế

    công nghiệp chế biến thịt