packing in dry salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing in dry salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing in dry salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing in dry salt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packing in dry salt

    * kinh tế

    sự đóng gói có rắc muối (cá)