order wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • order wire

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kiểu dây

  sự đặt dây

  toán & tin:

  kiểu dây, sự đặt dây

  điện tử & viễn thông:

  mạng đặt hàng

  mạng lưu lượng