order-wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order-wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order-wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order-wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order-wire

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường dây dịch vụ