order-cleck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order-cleck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order-cleck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order-cleck.

Từ điển Anh Việt

  • order-cleck

    /'ɔ:dəkɑ:k/

    * danh từ

    thư ký nhận đơn đặt hàng