ordered set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ordered set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ordered set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ordered set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ordered set

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập được sắp