ordered tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ordered tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ordered tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ordered tree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ordered tree

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cây được sắp thứ tự

    cây thứ tự