order clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order clause

    * kinh tế

    điều khoản chỉ thị