orders slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

orders slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm orders slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của orders slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • orders slip

    * kinh tế

    phiếu đặt hàng