order bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order bond

    * kinh tế

    trái phiếu ký danh