order-form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order-form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order-form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order-form.

Từ điển Anh Việt

  • order-form

    /'ɔ:dəfɔ:m/

    * danh từ

    mẫu đặt hàng