order ticket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order ticket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order ticket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order ticket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order ticket

    * kinh tế

    phiếu lệnh