order-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order-book.

Từ điển Anh Việt

 • order-book

  /'ɔ:dəbuk/

  * danh từ

  sổ đặt hàng

  sổ ghi các đề nghị (ở nghị viện Anh)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • order-book

  * kinh tế

  sổ đặt hàng

  sổ ghi các đơn đặt hàng