order arms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order arms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order arms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order arms.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • order arms

    a position in the manual of arms; the rifle is held vertically on the right side with the butt on the ground; often used as a command

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).