order taking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order taking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order taking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order taking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order taking

    * kinh tế

    sự lấy đơn đặt hàng