order tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order tape

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    băng lệnh