order set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order set

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập hợp thứ tự