order room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order room

    * kinh tế

    phòng lệnh mua bán