order sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order sheet

    * kinh tế

    phiếu đặt hàng