order buyer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order buyer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order buyer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order buyer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order buyer

    * kinh tế

    người mua theo lệnh