order driven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order driven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order driven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order driven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order driven

    * kinh tế

    hướng theo lệnh mua bán